Algemene Voorwaarden Future Network

V1.1  26 april 2023

Future Network is een samenwerking tussen Maaike Bruggeman (KvK 57924767) en GenietMee (kvk 17275353)

Artikel 1: Definities

1.1 Lid: Eenieder die zich als deelnemer of member registreert voor Future Network via de website van Futurizon.nl of zich schriftelijk aanmeldt via info@futurizon.nl, doch waarvan de aanmelding voor activering van het lidmaatschap nog moet worden beoordeeld.

1.2 AV: Algemene Voorwaarden Future Network

1.3 Content: Dit betreft alle informatie, zoals bijvoorbeeld links, foto’s, tekst, tweets, video’s, reels, posts, geluidsfragmenten en videostreaming die door leden op of via Future Network wordt aangeboden.

1.4 Future Network: het(de) door Future Network geëxploiteerde- netwerk en(of)daaraan verwante activiteiten. Future Network is geen (informele) vereniging, doch een vennootschap waar een member als Deelnemer uitgenodigd wordt voor de deelname aan diverse activiteiten- en(of) festiviteiten.

1.5 Lid: Een aanmelding voor minimaal 1 jaar waarvan de aanmelding is goedgekeurd c.q. actief lid van Future Network. Met actief lid wordt verstaan: een actieve Deelnemer aan de diverse bijeenkomsten van Future Network.

1.6 Lidmaatschap: het deelnemerschap van een lid aan Future Network

Artikel 2: Algemeen

2.1 In deze AV zijn de rechten en plichten van de leden van Future Network opgenomen.

2.2 Door het aangaan van een lidmaatschap met Future Network gaat het lid akkoord met deze AV.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken ofwel worden vernietigd, dan blijven de overige in deze AV opgenomen bepalingen onverminderd van toepassing. Bij nietigheid of vernietiging van enige bepaling zullen Future Network en het Lid steeds in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling in alle redelijkheid overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepaling worden doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht genomen.

2.4: Future Network is bevoegd deze AV tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3: Aanmelding/registratie

3.1 Het staat eenieder vrij zich aan te melden als lid van Future Network. Aanmelding als lid vindt plaats door registratie via de website futurizon.nl. Door de aanmelding verklaart het Lid zich onvoorwaardelijk akkoord met de AV, alsmede de overige voorwaarden welke aan het Lidmaatschap zijn verbonden.

3.2 Indien het Lid zich per e-mail bij Future Network aanmeldt, wordt deze aanmelding door de expliciete acceptatie door Future Network rechtsgeldig.

3.3 Na aanmelding/registratie beoordeelt Future Network de aanmelding. Bij een positieve beoordeling bevestigt Future Network de aanmelding. Bevestiging van de aanmelding door Future Network maakt de aanmelding definitief. Het Lid is vanaf dit moment aan Future Network een jaarlijkse fee verschuldigd als bedoeld in artikel 5.

3.4 Future Network behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van de beoordeling van de aanmelding.

3.5 Future Network is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van het lidmaatschap te weigeren.

Artikel 4: Aanvang, duur en beëindiging Lidmaatschap

4.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna bepaald Future Network of het Lidmaatschap jaarlijks prolongeert. Indien dit het geval is zal het Lidmaatschap stilzwijgend en automatisch worden verlengd voor een periode van 1 jaar.

4.2 Het Lidmaatschap vangt aan op de kalenderdag dat Future Network de aanmelding van het Lid heeft ontvangen en goedgekeurd.

4.3 Het Lid kan zijn/haar Lidmaatschap beëindigen door schriftelijk (per mail) op te zeggen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.4 In afwijking van de vorige volzin kan het Lidmaatschap, nadat het lidmaatschapsjaar met de duur van 1 jaar is verlengd, te allen tijde worden beëindigd door een schriftelijke opzegging door Future Network met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.5 De betaalverplichting voor reeds verschuldigde contributie komt door opzegging van het Lidmaatschap niet te vervallen.

Artikel 5: Fee

5.1 Voor het aangaan van een lidmaatschap bij Future Network is ieder Lid gehouden tot het betalen van een jaarlijkse Fee aan Future Network. De Fee bestaat uit een vast bedrag. Een eenmalige jaarlijkse bijdrage. 

5.2 Ieder Lid is de fee verschuldigd:

Bij het definitief worden van de aanmelding.

Bij het verstrijken van ieder volledig jaar na het moment van de aanmelding.

5.3 Voor de het vaste deel van de fee ontvangt het Lid jaarlijks een factuur met apart gespecificeerd de BTW. Betaling van de verschuldigde fee dient door het Lid te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. 

5.4 Future Network stelt jaarlijks de hoogte van de fee vast.

Artikel 6: Incassokosten

6.1 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6.2 in rekening te brengen over het factuurbedrag, te rekenen vanaf de desbetreffende vervaldag tot aan de volledige betaling.

6.2 Indien het Lid die in verzuim verkeerd een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, zulks met in acht neming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 7: Overige verplichtingen Leden

7.1 Ieder Lid onderschrijft de doelstellingen van Future Network. Het Lid staat in voor zorgvuldig gebruik van het (digitale) netwerk van Future Network.

7.2 Het Lid zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan Future Network schade lijdt en/of ten gevolge waarvan de goede naam van Future Network in diskrediet kan worden gebracht.

7.3 Voor de vergoeding van de schade, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 7.2, is het Lid dat de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk.

7.4 Het lid neemt alleen direct contact op met andere leden indien het lid tijdens events contact heeft gehad met het desbetreffende lid. In het uiterste geval, wanneer het lid toch onverhoopt rechtstreeks contact zoekt, zonder dat men elkaar kent of persoonlijk door Future Network is verbonden, wordt het lid geacht Future Network (info@futurizon.nl) in de berichtgeving op te nemen.

Artikel 8: Rechten en plichten Future Network

8.1 Future Network is te allen tijde bevoegd het lidmaatschap van een Lid en de toegang tot Future Network activiteiten en(of) avonturen of bijeenkomsten te beëindigen, dan wel de toegang tot het (digitale) netwerk van Future Network aan een Lid (tijdelijk) te ontzeggen of te beperken. Bij beëindiging door Future Network ontstaat zijdens Future Network geen verplichting tot terugbetaling van door het Lid reeds betaalde fee. De betaalverplichting voor reeds verschuldigde fee komt door opzegging van het lidmaatschap niet te vervallen.

8.2 Future Network gaat zorgvuldig om met haar bevoegdheid als vermeld onder artikel 8.1.

8.3 Future Network erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door het Lid, uiterst belangrijk zijn voor het Lid. Future Network zal genoemde data behandelen als zeer vertrouwelijke informatie. Genoemde data zal niet worden gedeeld met derden buiten het Future Network Netwerk, zonder dat Future Network hiervoor aan het Lid uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd en heeft verkregen.

8.4 Future Network draagt zorg voor het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Future network is niet aansprakelijk voor:

  • de vergoeding van welke schade dan ook als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het niet functioneren, of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van Future Network, onder meer als gevolg van problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk, fouten in de software, of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Future Network ligt;
  • zakelijke verliezen en of schade van Leden, in het geval Leden onderling zakendoen. Future Network stimuleert het onderling samenwerkenn, echter is dit altijd op en voor eigen risico.
  • vergoeding van schade aan de zijde van de Leden, die is veroorzaakt door derden die al dan niet lid zijn van Future Network;
  • de vergoeding van schade als gevolg van de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie;
  • de vergoeding van schade als gevolg van door haar sprekers verstrekte adviezen, en (of) diensten, en(of) geleverde goederen;
  • de vergoeding van schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend behoorde te zijn. 

Artikel 10: Schadeloosstelling

10.1 Het Lid verklaart en garandeert dat alle gegevens die zij aanlevert aan Future Network juist zijn en vrij van alle rechten is.

10.2 Als blijkt dat door het Lid gegevens zijn aangeleverd die inbreuk maken op enige rechten van derden en (een) derde(n) Future Network terzake deze inbreuk aansprakelijkheid houd(t) (en), wordt Future Network door het Lid terzake gevrijwaard.

Artikel 11: Foto- en filmopnames tijdens evenementen

11.1 Tijdens door Future Network georganiseerde evenementen kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden. Het Lid gaat er mee akkoord dat deze worden verspreid en/of geëxploiteerd via onder meer maar niet uitsluitend de eigen website van Future Network op de social media van Future Network, Maaike Bruggeman en GenietMee, ten behoeve van de verslaggeving van het event en/of ten behoeve van eventuele andere promotionele activiteiten.

11.2 Future Network streeft ernaar te allen tijde tijdens evenementen duidelijkheid te verschaffen over het feit dat er foto- en filmopnames gemaakt (kunnen) worden en om bij het nemen van de foto- en filmopname het Lid hieromtrent te informeren. Indien een Lid toch achteraf bezwaren heeft tegen de foto of filmopname dan kan hij of zij een e-mail sturen naar info@futurizon.nl. Future Network zal de foto of filmopname dan zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Future Network is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de verplichtingen door Future Network naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. Indien er sprake is van overmacht heeft Future Network het recht het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de verplichtingen van Future Network tijdelijk op te schorten, zonder dat Future Network tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij kan worden gehouden.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op alle met Futurizon.nl aangaande lidmaatschappen en de bepalingen uit de AV is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemers zich bevindt is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website van Futurizon.nl en geschillen over die verband houden met het lidmaatschap van Future Network. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een gerechtelijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze AV worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van Futurizon.nl en met inachtneming van artikel 2. Alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.